Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zakup powyżej 500 zł. hurtowy, lub 250 zł. detaliczny.

Darmowa dostawa

 

W Y D A W N I C T W A

Materiały szkoleniowe Grupa I dla osób dozoru i eksploatacji

Dostępność: brak towaru
Cena: 49,00 zł 49.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 46,67 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.
dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści
Od autora / 7

Część I Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze / 9
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755) / 10
Przepisy ogólne / 10
Dostarczanie paliw i energii / 26
Przesyłanie dwutlenku węgla / 80
Polityka energetyczna / 82
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią / 91
Koordynator do spraw negocjacji / 108
Koncesje, rejestry i taryfy / 111
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja / 136
Kary pieniężne / 139
Przepisy karne / 144
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe / 145

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. Nr 89 poz. 828 z 2003 r. / 147

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 89 poz. 828 / 152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej
– Dz. U. 2018, poz. 2277 / 155

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne – Dz. U. z 2016 r. poz. 2166 / 159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – Dz. U. Nr 133 poz. 924 z 2007 r. / 166

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – Dz. U. Nr 39 poz. 338 / 170

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. / 173
Przepisy ogólne / 173
Kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki
przyłączenia do sieci / 176
Sposoby prowadzenia obrotu energią elektryczną / 179
Warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych / 180
Zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu / 182
Zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi / 185
Sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego / 187
Warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarządzania przepływami i dysponowania mocą jednostek wytwórczych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych / 188
Zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez sprzedawcę w poprzednim roku / 191
Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji / 191
Przepisy przejściowe i końcowe / 197

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej – Dz. U. Nr 186 poz. 1246 z 2010 r. / 198

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – Dz. U. z 2017 r. poz. 2500 / 206
Przepisy ogólne / 206
Szczegółowe zasady kształtowania taryf / 208
Szczegółowe zasady kalkulacji cen i stawek opłat / 211
Szczegółowe zasady rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi / 220
Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe / 233

Część II Przepisy o dozorze technicznym / 234
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – Dz. U. Nr 122 poz. 1321 / 235
Przepisy ogólne / 235
Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego / 237
Jednostki dozoru technicznego / 247
Gospodarka finansowa jednostek dozoru technicznego / 254
Przepisy karne / 257
Zmiany w przepisach obowiązujących / 257
Przepisy przejściowe i końcowe / 257

Część III Prawo budowlane i przepisy wykonawcze / 259
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wybór) – Dz. U. Nr 89 poz. 414 / 260
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (wybór) – Dz. U. Nr 74 poz. 836
tekst jednolity z uwzględnieniem Dz. U. Nr 205 poz 1584 z 2009 r. / 265
Przepisy ogólne / 265
Kontrole okresowe budynku / 267
Remont budynku / 268
Ogólne warunki użytkowania budynku / 268
Użytkowanie lokali / 269
Użytkowanie instalacji elektrycznej / 270
Użytkowanie instalacji piorunochronnej / 271
Przepis końcowy / 271
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wybór) – Dz. U. Nr 75 poz. 690 / 272
Przepisy ogólne / 272
Budynki i pomieszczenia. Wymagania ogólne / 276
Oświetlenie i nasłonecznienie / 278
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 278
Garaże dla samochodów osobowych / 279
Wyposażenie techniczne budynków. Instalacja elektryczna / 279
Higiena i zdrowie. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 283
Przepisy przejściowe i końcowe / 283
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75 poz. 690
Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu / 285
Część IV Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii / 289
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 / 290
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii – Dz. U. z 2017 r. poz. 1912 / 317
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 / 323
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – Dz. U. z 2015 r. poz. 246 / 334
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – Dz. U. 2015 r. poz. 478 / 336
Część V Bezpieczeństwo i higiena pracy, przepisy przeciwpożarowe / 456
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wybór) – Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami / 457
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (wybór) – Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami / 464
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (wybór) – Dz. U. Nr 109 poz. 719 / 466
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (wybór) – Dz. U. z 2013 r. poz. 492 / 470
Wytyczne w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym / 479
Część I. Wytyczne postępowania przy uwalnianiu porażonych spod działania prądu elektrycznego / 479
Część II. Wytyczne w sprawie udzielania pomocy przedlekarskiej osobom
porażonym prądem elektrycznym / 484
Wzory druków związane z wykonywaniem prac przy urządzeniach energetycznych / 491

Część VI Przepisy dotyczące eksploatacji wybranych urządzeń energetycznych / 494
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 / 495
Zasady oznakowania Polskich Norm w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych / 503
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe – cytat z PN-IEC 60364-1:2000 / 504
Słownik terminologiczny elektryki – cytat z PN-IEC 60050-826:2000 / 510
Wykaz terminów polskich zaktualizowanych w niniejszej normie / 515
Ustalanie ogólnych charakterystyk – cytat z PN-IEC 60364-3:2000 / 517
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
– cytat z IEC 60364-4-41:2005 / 522
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego – cytat z PN-IEC 60364-4-42:1999 / 540
Ochrona przed prądem przetężeniowym – cytat z PN-IEC 60364-4-43:1999 / 543
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi – cytat z PN-IEC 60364-4-443:1999 / 547
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie – cytat z PN-IEC 60364-4-46:1999 / 552
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – cytat z PN-IEC 60364-4-47:2001 / 555
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – cytat z PN-IEC 60364-4-473:1999 / 557
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa – cytat z PN-IEC 60364-4-482:1999 / 562
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne – cytat z PN-IEC 60364-5-51:2000 / 565
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
– cytat z normy PN-IEC 60364-5-53:1999 / 569
Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
– cytat z PN-IEC 60364-5-537:1999 / 573
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
– cytat z PN-IEC 60364-5-54:1999 / 577
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa – cytat z PN-IEC 0364-5-56:1999 / 585
Sprawdzanie odbiorcze – cytat z PN-IEC 60364-6-61:2000 / 587


Od Autora
Opracowanie zawiera zbiór aktualnie obowiązujących przepisów odnoszących się do sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 4 czerwca 1997 r.). Opracowanie ponadto zawiera wybrane fragmenty ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i przepisy wykonawcze do ustawy, a także przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy i normy związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych .

Na szczególną uwagę zasługują obowiązujące od tego roku zapisy (Art. 62, 63 i 63a) Prawa Budowlanego dotyczącego kontroli w obiektach budowlanych wprowadzające obowiązek oceny efektywności energetycznej kotłów oraz urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji a także udostępnienia nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu.

Nowe brzmienie uzyskał Art. 207 Kodeksu Pracy, w którym to ujęto kontrowersyjny obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Z obowiązku potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji energetycznych, zostały wyłączone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) osoby eksploatujące:

1) urządzenia elektryczne niskiego napięcia o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje projektantów, producentów, wykonawców i eksploatujących urządzenia, instalacje i sieci do działań zapewniających racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu niezawodności współdziałania z siecią, bezpieczeństwa obsługi otoczenia oraz spełnienia wymagań ochrony środowiska. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający prawidłowy ruch urządzeń, przy utrzymaniu należytego stanu technicznego.

W przypadku braku przepisów szczegółowych dotyczących warunków eksploatacji, terminów przeglądów i oględzin oraz badań i pomiarów, eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych musi być prowadzona w oparciu o szczegółowe instrukcje eksploatacyjne opracowane w oparciu o przepisy ogólne, obowiązujące normy, świadectwa techniczne urządzeń, przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy zebrano w trzy oddzielne zestawy, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Podział taki został ustalony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828)

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Przepisy zawarte w niniejszym zbiorze stanowią podstawowy zakres wiadomości, których znajomość jest wymagana od osób zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji oraz dozoru nad eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Dając Państwu do ręki zbiór niniejszych przepisów, życzymy w imieniu własnym oraz naszego Stowarzyszenia pomyślnego zdawania egzaminów, umożliwiających poprawne i bezpieczne wykonywanie pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.

Radom, styczeń 2019 r.
AutorISBN: 9788393520978
Autor: Kwaśniewska Mar
Oprawa: broszura
Rok wydania: 2019
Format: b5
Stron: 602

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl